Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

LICENTIES: Shareware

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG DOOR

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker en iMyMac, de ontwikkelaar van het programma ("iMyMac"), met betrekking tot uw gebruik van iMyMac-producten ("Software"). Door de Software te installeren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

SOFTWARE PRODUCTLICENTIE

Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals door andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT is in licentie gegeven, niet verkocht.

1. TOEKENNING VAN LICENTIE

Deze EULA verleent u de volgende rechten met betrekking tot het SOFTWARE PRODUCT:

Na registratie krijgt u een herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Software op slechts één computer te installeren en te activeren voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de Software niet beschikbaar stellen op een netwerk, of op enige manier de Software aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u eerst minimaal MULTI-USER-licentie van iMyMac hebt gekocht.

2. COPYRIGHT

Alle titels en auteursrechten in en voor het SOFTWAREPRODUCT (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst die zijn opgenomen in het SOFTWAREPRODUCT), de begeleidende gedrukte materialen en eventuele kopieën van het SOFTWARE PRODUCT zijn eigendom van iMyMac of zijn leveranciers. Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u het SOFTWAREPRODUCT behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag het geen eigendomskennisgevingen, labels of markeringen van de Software verwijderen of verbergen.

3. BEPERKINGEN

Dat mag u niet, en u mag anderen niet toestaan ​​om (a) de broncode van de objectcodedelen van het SOFTWAREPRODUCT te reverse-engineeren, decompileren, decoderen, decoderen, disassembleren of op enige manier afleiden, behalve en alleen in de mate dat dergelijke activiteit is uitdrukkelijk toegestaan ​​door toepasselijk recht, niettegenstaande deze beperking; (b) afgeleide werken van het SOFTWAREPRODUCT wijzigen, distribueren of creëren; (c) kopiëren (anders dan één reservekopie), distribueren, openbaar weergeven, verzenden, verkopen, verhuren, leasen of anderszins exploiteren van het SOFTWAREPRODUCT.

4. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.

- COVER CD.

De reproductie en distributie van iMyMac (alleen evaluatiekopie) in verschillende cover-cd's die zijn gepubliceerd door bijbehorende tijdschriften zijn toegestaan. Er moet echter een kopie van een tijdschrift met CD naar iMyMac worden gestuurd.

- TERMIJN

Deze licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt het te allen tijde beëindigen door het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. Deze licentie wordt ook beëindigd als u zich niet houdt aan een voorwaarde of voorwaarde van deze overeenkomst. Na een dergelijke beëindiging stemt u ermee in het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan.

BEPERKTE GARANTIE

GEEN GARANTIES

iMyMac wijst uitdrukkelijk elke garantie voor het SOFTWARE PRODUCT af. Het SOFTWAREPRODUCT en alle bijbehorende documentatie wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik of de prestaties van het SOFTWARE PRODUCT blijft bij u.

SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst bij wet of rechterlijke beslissing ongeldig wordt verklaard of nietig wordt verklaard, komen de partijen overeen dat alle andere bepalingen die niet ongeldig of nietig worden verklaard, volledig van kracht blijven.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

IMyMac of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander financieel verlies) die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik dit iMyMac-product, zelfs als iMyMac op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

DIVERSE

  1. iMyMac staat niet toe dat u ons SOFTWARE PRODUCT gebruikt om iets te doen dat in strijd is met de lokale wetgeving. Als u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om de illegale activiteit uit te voeren, is het daaruit voortvloeiende resultaat voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met dit artikel, installeer dan en / of gebruik het SOFTWARE PRODUCT niet.
  2. De uiteindelijke interpretatie wordt aan ons overgelaten. Als u vragen hebt over deze EULA of als u om wat voor reden dan ook contact wilt opnemen met iMyMac, kunt u schrijven naar support@imymac.com.

DISCLAIMER

Na het scannen van het apparaat (inclusief maar niet beperkt tot de iPhone) met het SOFTWAREPRODUCT, start het apparaat opnieuw op naar de normale modus. Als het apparaat opnieuw opstart naar de herstelmodus, kunnen gebruikers op de interface van het SOFTWARE PRODUCT op de knop "Opnieuw opstarten" klikken om automatisch opnieuw op de normale modus te starten.

iMyMac zal alles in het werk stellen om het optreden van deze situatie tot een minimum te beperken, maar iMyMac neemt geen enkel verlies voor gebruikers op zich.

PRIVACYVERKLARING

Let op en stem als volgt toe: "gebruikersprivacy" wordt gedefinieerd als gebruikersnaam, adres, telefoonnummer en persoonlijke informatie, terwijl privacy de persoonlijke informatie uitsluit (inclusief maar niet beperkt objectieve gegevens die voortkomen uit het gebruiken en verbeteren van de app).

iMyMac respecteert en beschermt de privacy van gebruikers en zal uw persoonlijke informatie niet delen, verkopen, gebruiken of bekendmaken aan derden, tenzij uw schriftelijke overeenkomst op grond van gerelateerde wet- en regelgeving.

In de volgende omstandigheden zal iMyMac persoonlijke gegevens van gebruikers vrijgeven op basis van de wil van de gebruiker of de wetten. Gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor de resulterende problemen.

  1. Verkrijgen van de voorafgaande toestemming van de gebruiker;
  2. Onthul de persoonlijke gegevens van de gebruiker om de door de gebruiker gevraagde producten en diensten aan te bieden;
  3. Volgens relevante wetten, voorschriften of vereisten van de relevante overheidsinstanties;
  4. Om iMyMac legitieme rechten en interesses te beschermen;
  5. De gebruiker schendt de bepalingen van iMyMac Servicevoorwaarden of andere producten en diensten van gebruik;

Adolescenten mogen de diensten van iMyMac niet gebruiken om door de inhoud te bladeren van illegale, obscene, pornografische en andere schendingen van de openbare orde en goede zeden.

ANDERE TERMEN

iMyMac behoudt het recht om deze overeenkomst zonder kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van de wijziging van de gerelateerde wet- en regelgeving en bedrijfsstrategie. De gewijzigde versie zal op onze site worden gepubliceerd. Als u het niet eens bent met enige voorwaarden in deze overeenkomst, dient u het SOFTWARE PRODUCT te beëindigen; uw voortgezet gebruik wordt geacht deze overeenkomst te accepteren.

iMyMac heeft de macht om de laatste interpretatie en herziening van deze overeenkomst uit te voeren voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.