Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

LICENTIES: Shareware

BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en iMyMac, de ontwikkelaar van het programma ("iMyMac"), met betrekking tot uw gebruik van iMyMac-producten ("Software"). Door de software te installeren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

SOFTWARE PRODUCTLICENTIE

Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door copyrightwetten en internationale copyrightverdragen, evenals andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT wordt in licentie gegeven, niet verkocht.

1. TOEKENNING VAN LICENTIE

Deze EULA verleent u de volgende rechten met betrekking tot het SOFTWARE PRODUCT:

Na registratie krijgt u een herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Software op slechts één computer te installeren en te activeren voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de Software niet beschikbaar stellen op een netwerk, of de Software op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u eerst ten minste een licentie voor MEERDERE GEBRUIKERS heeft aangeschaft bij iMyMac.

2. COPYRIGHT

Alle titels en auteursrechten in en op het SOFTWAREPRODUCT (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst die in het SOFTWAREPRODUCT zijn verwerkt), het bijbehorende gedrukte materiaal en alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT zijn eigendom van iMyMac of zijn leveranciers. Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u het SOFTWAREPRODUCT behandelen als elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag u geen eigendomskennisgevingen, labels of merktekens van de Software verwijderen of verbergen.

3. BEPERKINGEN

Dat mag u niet, en u mag anderen niet toestaan ​​om (a) de broncode van de objectcodedelen van het SOFTWAREPRODUCT te reverse-engineeren, decompileren, decoderen, decoderen, disassembleren of op enige manier afleiden, behalve en alleen in de mate dat dergelijke activiteit is uitdrukkelijk toegestaan ​​door toepasselijk recht, niettegenstaande deze beperking; (b) afgeleide werken van het SOFTWAREPRODUCT wijzigen, distribueren of creëren; (c) kopiëren (anders dan één reservekopie), distribueren, openbaar weergeven, verzenden, verkopen, verhuren, leasen of anderszins exploiteren van het SOFTWAREPRODUCT.

4. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.

- COVER CD.

De reproductie en distributie van iMyMac (alleen evaluatiekopie) op verschillende omslag-cd's die door bijbehorende tijdschriften worden uitgegeven, is toegestaan. Er moet echter een exemplaar van het tijdschrift met cd naar iMyMac worden gestuurd.

- TERMIJN

Deze licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt het te allen tijde beëindigen door het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. Deze licentie wordt ook beëindigd als u zich niet houdt aan een voorwaarde of voorwaarde van deze overeenkomst. Na een dergelijke beëindiging stemt u ermee in het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan.

BEPERKTE GARANTIE

GEEN GARANTIES

iMyMac wijst uitdrukkelijk elke garantie voor het SOFTWAREPRODUCT af. Het SOFTWAREPRODUCT en alle gerelateerde documentatie worden geleverd "in de huidige staat" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik of de prestaties van het SOFTWAREPRODUCT blijft bij u.

SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst bij wet of rechterlijke beslissing ongeldig wordt verklaard of nietig wordt verklaard, komen de partijen overeen dat alle andere bepalingen die niet ongeldig of nietig worden verklaard, volledig van kracht blijven.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

IMyMac of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander financieel verlies) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik dit iMyMac-product, zelfs als iMyMac op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

DIVERSE

  1. iMyMac staat u niet toe om ons SOFTWAREPRODUCT te gebruiken om iets te doen dat in strijd is met de lokale wetgeving. Als u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om de illegale activiteit uit te voeren, is het resulterende resultaat op uw eigen verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met dit item, installeer en / of gebruik het SOFTWAREPRODUCT dan niet.
  2. De uiteindelijke interpretatie wordt aan ons overgelaten. Mocht u vragen hebben over deze EULA, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met iMyMac, schrijf dan naar support@imymac.com.

DISCLAIMER

Na het scannen van het apparaat (inclusief maar niet beperkt tot de iPhone) met het SOFTWAREPRODUCT, zal het apparaat opnieuw opstarten naar de normale modus. Als het apparaat opnieuw opstart naar de herstelmodus, kunnen gebruikers op de knop "Opnieuw opstarten" op de interface van het SOFTWAREPRODUCT klikken om automatisch opnieuw op te starten naar de normale modus.

iMyMac zal alles in het werk stellen om het optreden van deze situatie te minimaliseren, maar iMyMac zal geen verlies voor gebruikers op zich nemen.

PRIVACYVERKLARING

Let op en ga akkoord met het volgende: "gebruikersprivacy" wordt gedefinieerd als gebruikersnaam, adres, telefoonnummer en persoonlijke informatie, terwijl privacy de persoonlijke informatie uitsluit (inclusief maar niet beperkt tot objectieve gegevens die worden gegenereerd door het gebruik en de verbetering van de app).

iMyMac respecteert en beschermt de privacy van gebruikers en zal uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, gebruiken of vrijgeven aan derden, tenzij uw schriftelijke overeenkomst onder gerelateerde wet- en regelgeving.

Onder de volgende voorwaarden zal iMyMac de persoonlijke gegevens van gebruikers vrijgeven op basis van de wil van de gebruiker of de wetten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de resulterende problemen.

  1. De voorafgaande toestemming van de gebruiker verkrijgen;
  2. De persoonlijke gegevens van de gebruiker onthullen om door de gebruiker gevraagde producten en diensten aan te bieden;
  3. Volgens relevante wetten, voorschriften of vereisten van de relevante overheidsinstanties;
  4. Om iMyMac legitieme rechten en belangen te beschermen;
  5. De gebruiker schendt de bepalingen van de servicevoorwaarden van iMyMac of andere producten en services die worden gebruikt;

Adolescenten mogen de door iMyMac geleverde diensten niet gebruiken om door de inhoud van illegale, obscene, pornografische en andere schendingen van de openbare orde en moraal te bladeren.

ANDERE TERMEN

iMyMac behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst zonder kennisgeving te wijzigen, in overeenstemming met de wijziging van de gerelateerde wet, regelgeving en bedrijfsstrategie. De gewijzigde versie wordt op onze site vrijgegeven. Als u het niet eens bent met enige voorwaarden in deze overeenkomst, beëindig dan het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT; uw voortgezet gebruik wordt geacht deze overeenkomst te aanvaarden.

iMyMac heeft de macht om de uiteindelijke interpretatie en herziening van deze overeenkomst te maken voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.