Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

LICENCJE: Shareware

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Jest to prawna umowa między użytkownikiem końcowym a programem iMyMac, programistą programu ("iMyMac"), dotyczącym korzystania z produktów iMyMac ("Oprogramowanie"). Instalując Oprogramowanie, zgadzasz się na warunki niniejszej umowy.

LICENCJA NA PRODUKT OPROGRAMOWANIA

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

1. UDZIELANIE LICENCJI

Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie udziela następujących praw w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA:

Po zarejestrowaniu uzyskujesz odwołalną, osobistą, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na instalację i aktywację Oprogramowania na jednym komputerze do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania w sieci ani w żaden inny sposób udostępniać Oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że zakupiono co najmniej licencję MULTI-USER od iMyMac.

2. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie tytuły i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA (w tym między innymi do wszelkich zdjęć, zdjęć, animacji, wideo, audio, muzyki i tekstu włączonego do OPROGRAMOWANIA), towarzyszących mu materiałów drukowanych oraz wszelkich kopii OPROGRAMOWANIA są własnością iMyMac lub jego dostawców. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi postanowieniami traktatowymi. W związku z tym produkt OPROGRAMOWANIA należy traktować jak każdy inny materiał chroniony prawami autorskimi i nie może on usuwać ani ukrywać żadnych zastrzeżonych informacji, etykiet ani znaków z Oprogramowania.

3. OGRANICZENIA

Użytkownik nie może i nie może zezwolić innym (a) na odwrotną inżynierię, dekompilację, dekodowanie, odszyfrowywanie, dezasemblowanie lub w jakikolwiek sposób wyprowadzanie kodu źródłowego z części kodu obiektowego PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia; (b) modyfikować, rozpowszechniać lub tworzyć dzieł pochodnych OPROGRAMOWANIA; (c) kopiować (poza jedną kopią zapasową), rozpowszechniać, publicznie wyświetlać, przesyłać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić lub w inny sposób wykorzystywać OPROGRAMOWANIA.

4. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

- COVER CD.

Dozwolone jest tylko odtwarzanie i dystrybucja iMyMac (tylko wersja próbna) na różnych okładkowych płytach CD opublikowanych przez powiązane czasopisma. Jednak do magazynu iMyMac musi być wysłana kopia czasopisma z CD.

- SEMESTR

Niniejsza Licencja obowiązuje do momentu wypowiedzenia. Użytkownik może je wypowiedzieć w dowolnym momencie, niszcząc OPROGRAMOWANIE wraz ze wszystkimi jego kopiami. Niniejsza licencja wygasa również w przypadku nieprzestrzegania jakiegokolwiek warunku lub postanowień niniejszej Umowy. Po takim wypowiedzeniu wyrażasz zgodę na niszczenie OPROGRAMOWANIA wraz z jego wszystkimi kopiami.

OGRANICZONA GWARANCJA

BRAK GWARANCJI

iMyMac wyraźnie zrzeka się wszelkiej gwarancji na OPROGRAMOWANIE. OPROGRAMOWANIE i powiązana z nim dokumentacja są dostarczane "w stanie takim, w jakim są", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi domniemanych gwarancji lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania. Całkowite ryzyko związane z użytkowaniem lub działaniem OPROGRAMOWANIA pozostaje w gestii użytkownika.

ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieważne na podstawie ustawy lub orzeczenia sądowego, strony zgadzają się, że wszystkie pozostałe postanowienia, które nie zostały uznane za nieważne lub nieważne, pozostaną w mocy.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

W żadnym wypadku iMyMac ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za utratę korzyści biznesowych, przerwy w działalności, utratę informacji biznesowych lub jakiekolwiek inne straty finansowe) wynikające z użycia lub niemożności używaj tego produktu iMyMac, nawet jeśli iMyMac został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

RÓŻNE

  1. iMyMac nie zezwala na korzystanie z OPROGRAMOWANIA w celu wykonywania jakichkolwiek działań naruszających lokalne prawo. Jeśli używasz naszego OPROGRAMOWANIA do wykonywania nielegalnych działań, wynikowy wynik będzie na własną odpowiedzialność. Jeśli nie zgadzasz się z tym przedmiotem, nie instaluj i / lub nie używaj OPROGRAMOWANIA.
  2. Ostateczna interpretacja pozostaje w gestii naszego uznania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej umowy EULA lub jeśli chcesz skontaktować się z iMyMac z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas support@imymac.com.

WYŁĄCZENIE

Po zeskanowaniu urządzenia (w tym także iPhone'a) za pomocą OPROGRAMOWANIA, urządzenie uruchomi się ponownie w trybie normalnym. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie w trybie odzyskiwania, użytkownicy mogą kliknąć przycisk „Uruchom ponownie” w interfejsie OPROGRAMOWANIA, aby automatycznie uruchomić ponownie tryb normalny.

iMyMac dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować występowanie tej sytuacji, ale iMyMac nie przyjmie żadnych strat dla użytkowników.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zwróć uwagę na następujące kwestie: "prywatność użytkowników" jest zdefiniowana jako nazwa użytkownika, adres, numer telefonu i dane osobowe, podczas gdy prywatność nie obejmuje danych osobowych (w tym, ale nie ogranicza, obiektywne dane generują korzystanie i ulepszanie aplikacji).

iMyMac szanuje i chroni prywatność użytkowników i nie będzie udostępniać, sprzedawać, wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych osobom trzecim, chyba że pisemna zgoda na podstawie powiązanych przepisów i regulacji.

W następujących warunkach iMyMac ujawni dane osobowe użytkowników na podstawie woli użytkownika lub przepisów. Użytkownicy będą odpowiedzialni za powstałe problemy.

  1. Uzyskaj uprzednią autoryzację użytkownika;
  2. Ujawnij dane osobowe użytkownika, aby oferować produkty i usługi wymagane przez użytkownika;
  3. Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub wymaganiami odpowiednich agencji rządowych;
  4. Aby chronić iMyMac Uzasadnione prawa i interesy;
  5. Użytkownik narusza postanowienia Warunków świadczenia usługi iMyMac lub innych produktów i usług użytkowania;

Młodzież nie może korzystać z usług świadczonych przez iMyMac w celu przeglądania treści nielegalnych, nieprzyzwoitych, pornograficznych i innych naruszeń porządku publicznego i moralności.

INNE WARUNKI

iMyMac zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy bez powiadomienia, zgodnie ze zmianami pokrewnego prawa, regulacji i strategii biznesowej. Zmodyfikowana wersja zostanie wydana na naszej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami niniejszej umowy, przerwij korzystanie z OPROGRAMOWANIA; Twoje dalsze użytkowanie jest uważane za zaakceptowanie tej umowy.

iMyMac ma prawo dokonać ostatecznej interpretacji i zmiany tej umowy w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.